مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:وزیری
پست الکترونیک:alirezavaziri14@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات فارسی ، روانشناسی

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

ازدامن طبیعت پرطراوت

     علیرضاوزیری درروزاول مردادماه تابستان1351دریکی ازمناطق سرسبزاستان فارس،درخانواده ای مذهبی دیده به جهان گشودودوران کودکی راهمراه باخانواده عشایری خوددردامنِ طبیعت روحبخش وپرطراوت گذراندوباورودبه سنِّ تحصیل،اول ابتدایی رادرروستای بشارجان ازتوابع استان فارس طی نمودوبرای ادامه تحصیل،به شهرضامهاجرت کردومقطع تحصیلیِ ابتدایی وراهنمایی وهنرستان رادراین شهربه پایان رساند.

به دنبال گمشده خویش

     ازآن جاکه ازهمان کودکی،حس حقیقت جویی ومعنویت گرایی خاصی درخودمی دید،ازاوایل دوم هنرستان مطالعات مذهبی راشروع کردوباتوسعه مطالعات دینی وآشنایی باروحانیون وفضای حوزه علمیه،به این نتیجه رسیدکه می تواندگمشده خودرادرحوزه علمیه بیابد؛لذاپس ازاتمام مقطع دیپلم،وبعدازموفقیت درآزمون های ورودی حوزه علمیه قم، درسال1370به این حوزه واردودرمدرسه علمیه معصومیه  وسپس مدرسه فیضیه باشوق واشتیاقی فراوان به تحصیل علوم اسلامی می پردازدوبه موازاتِ تحصیل علوم حوزوی،به فعالیت های علمی ومطالعاتی وهنری موردعلاقه خودنیزهمت می گماردوازاین رهگذر،دوره مکالمه عربی رافرامی گیرد،به مرکزادبی حوزه علمیه راه می یابد

 خوشه چینی ازخرمن خوبان  

      سپس ازمحضراستادان بزرگوارحوزه علمیه قم وازجمله،نویسندگانی همچون حجج اسلام آقایان جوادمحدثی،سیدابوالقاسم حسینی(ژرفا)،حسین دهنوی،احمدشهدادی ومراکزی همچون دفترتبلیغات اسلامی...نویسندگی(نظری وعملی)،روش تحقیق،ویراستاری،عروض،داستان نویسی،نقدادبی،ادبیات معاصروآشنایی بانویسندگان وهنرمندان ومتفکران و...راباشوروعلاقه ای فراوان فرامی گیرد.

شوق نوشتن

    درادامه ،بابه کارگیری آنچه فراگرفته است،موفق می شودچندین کتاب راویراستاری نمایدکه به چاپ می رسدوضمن همکاری بابرخی نشریات،مقالاتی رانیزدراین نشریات به چاپ می رساند.

درجزرومدّآبیِ آسمان آگاهی

    او  همچنین به موازات این فعالیت ها،باتوجه به علاقه مندی اش به علومی همچون روان شناسی،اخلاق،عرفان،وادبیات باگرایش های مختلف آن،به شرکت دربرخی کلاس هاومطالعه دراین زمینه هانیزمی پردازدوحتی برای گذراندن برخی ازدوره های روان شناسی،رنج رفت وآمدبه تهران رانیزباشوق ولذت برخودهموارمی کندوازرهگذراین دوره هاوبااجرانمودن مباحث مرتبط بامهارت های زندگی،می تواندتحولی چشمگیردرروح وروان وتفکروزندگی خودپدیدآوردودرنتیجه ی این تحول، وباتوسعه مطالعات خوددرزمینه روان شناسی اسلامی ومباحث روان شناسی نوین، به برگزاری دوره های کارگاهی دراین زمینه هااقدام می کندکه بااستقبال مخاطبان وبه ویژه جوانان مواجه می شود.

   او همچنین بابهره گیری ازروش های نوین مطالعه ،یادداشت برداری،وتقویت حافظه،روش های تسهیل کننده ای رابرای تحصیل دروس حوزوی به کارمی گیردوموفقیت فردی مطلوبی دربه کارگیری این شیوه هابه دست می آورد ونیزمطالعات فردی خودرادرعرصه های مختلف علمی پی می گیرد.

تشنه ی تکثیرحقیقت

     اوضمن اتمام مقطع تحصیلی سطح 3 حوزه،به تبلیغ دین اسلام نیزهمت می گماردوبه تدریس درحوزه علمیه شهرستان نیزمی پردازدوبه فعالیت اجتماعی درزمینه های مختلفِ دستاوردهای علمی خود ادامه می دهدکه ازجمله آن هامی توان به  عضویت درمعاونت پژوهشی حوزه علمیه اصفهان،وهمایش اهل قلم اصفهان،راهنمایی تحقیقات طلاب،راهنمایی پایان نامه های  حوزوی،وهمکاری بامراکزمختلف درزمینه  های نویسندگی،سخنوری ،روان شناسی،تدریس،وداوری مقالات همایش های علمی و...می پردازدوهمچنین آموزش چندترم زبان انگلیسی،و دوره  فشرده روزنامه نگاری راباامتیاز«عالی»طی می کندوبه مقاله نویسی برای مطبوعات ادامه می دهدودرس خارج حوزه رانیزبه تناسب موقعیت های تحصیلی،پی می گیردوالبته هنوزراه های نرفته ،بسیاربیشترترازراه های رفته است تاچه قبول افتدوچه درنظرآید....