بی بال پریدن
50 بازدید
تاریخ ارائه : 11/1/2011 7:54:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

نویسنده باپرواز بربالِ اندیشه اش،رؤیایِ بی بال پریدن راتعبیرمی کند