تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
فنی(راه وساختمان) 
هنرستان استادشهیدمطهری 
0.00 
سطح 3 
 
 
 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00