ضرورت آموزش زبان انگلیسی درحوزه های علمیه
37 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : مرکزفرهنگی درس هایی ازقرآن
محل مصاحبه : مشهد
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0